Guanxi: The Art of Conversations
Written by Jiang Jiehong, Luo Yiping, Zhang Zikang, Shao Zili
Beijing |, Xiyuan Press 2007
Chinese English
Paperback; 208 pp.
270 × 222 mm