Premonition
Written by Huang Zhuan, Zhai Yongming, Jiang Jie, Xiang Jing, Karen Smith, Cui Xiuwen, Zhao Xiyan, Xue Lian, Zhang Chunyang, Fang Lihua, Qin Jin, Liu Fang , Fu Jie, Eric C·Shiner, Ai Jing, Arahmaiani
Shenzhen | J&Z Gallery, OCT_LOFT, Shenzhen, 2007
Chinese English
Paperback; 308 pp.
219 × 165 mm