Real Life Stories
Written by Feng Boyi, Ai Weiwei, Jing Kewen, Li Songsong, Liu Jianhua, Mao Tongqiang, Song Dong, Xiang Jing, Xu Bing, Yin Xiuzhen, Yue Minjun
Norway |, Art Museums of Bergen 2012
English
Paperback; 208 pp.
787 × 1092 mm
ISBN 978-82-91808-48-2