Birdcalls in the Floating World – Xiang Jing VS. Qu Guangci
Written by Zhu Zhu, Shih J.J., Xiang Jing, Qu Guangci
Taipei | JUT Living Development Co. Ltd., MOT ARTS, 2012
Chinese, English
Hardback; 156 pp.
192 x 252 mm
ISBN 978-986-88203-2-6