Calling a Stag a Horse – Guangci, Chenwenling, Xiang Jing, Cao Hui
Written by Gao Shiming, Gao Minglu
Beijing | Sanshang Art, 2007
Chinese, English
Paperback; 136 pp.
244 x 280 mm