Guangci, Xiang Jing Sculpture
Written by Sui Jianguo, Pi Li, Gu Zhenqing, Xiang Jing, You Yong, Qu Guangci
Shanghai | Self-Publishing, 2002
Chinese
Paperback; 112 pp.
211 × 285 mm